PICTURES OF BURDWAN & ETP MEETING

 

                            

                                                                  BURDWAN                                                                                                                                  BURDWAN

                            

                                                                         BURDWAN                                                                                                                     ETP